Stilte spørsmål

Vi som arbeider med MultifunC får av og til spørsmål om det er slik eller slik i MultifunC. Noen spørsmål er lett å bekrefte, mens andre er basert på misforståelser og må avkreftes. Her er noen spørsmål vi får:

 

1. Er det sant at regelbrudd og vold ikke får konsekvenser i MultifunC?

Svar: Nei, det er ikke sant. Det som er sant er at vi belønner positiv atferd, og at vi ikke straffer regelbrudd. Straff og negative konsekvenser av atferd ser ikke ut til å motivere for atferdsforandring, men kan i stedet føre til økt aggresjon. Belønning motiverer mer. Dersom en ungdom bryter regler, oppnår han/hun ikke den belønningen som han/hun kunne fått, men de taper ikke poeng som de allerede har opptjent. Konsekvensen er altså at de ikke får de poeng eller goder som de kunne fått. Straffende kulturer i institusjoner er skadelig for ungdommene og må unngås.

2. Behandlingstiden i MultifunC-institusjonene er bare 6 måneder. Er det mulig å behandle alvorlige atferdsvansker på 6 måneder?

Svar: For det første er ikke behandlingstiden 6 måneder. Den er et sted mellom 4-9 månder, men vil variere fra ungdom til ungdom. Noen klarer seg med kortere tid enn andre. Et prinsipp i MultifunC er at institusjon som tiltak ikke skal brukes lengre enn nødvendig. Når ungdom og familie vurderes til å kunne fortsette arbeidet i hjemmesituasjon, avsluttes institusjonsoppholdet. Det som bestemmer tiden er derfor måloppnåelse. Ved inntak konkretiseres mål som evalueres ukentlig. Når tilstrekkelig måloppnåelse er oppnådd, avsluttes institusjonsoppholdet og ungdommen går over i oppfølgingsperioden. Så langt er gjennomsnittlig oppholdstid 6 1/2 måned.

For det andre så forventes ikke problemene å være ferdigbehandlet ved avsluttet institusjonsopphold. Familieteamet fortsetter sin oppfølging i 4-5 måneder, slik at total behandlingstid er ca. ett år. I løpet av denne tiden arbeides det med å skifte ut de forhold som påvirker ungdommens atferd negativt (negative venner, uhensiktsmessig håndtering fra skole, konfliktnivå i familien, osv.) med forhold som påvirker positivt (deltagelse i positive fritidsaktiviteter, god familiefunksjon, adekvat tilrettelegging i skole, osv.) og etablering av strategier og støttesystemer til familien. Disse tenkes å fortsette en positiv påvirkning på ungdommen og forhindre en negativ utvikling. MultifunCs oppgave er dermed å starte en prosess i positiv retning, og tilrettelegge for at denne utviklingen fortsetter etter avsluttet MultifunC, dvs. gjøre familien og familiens støttesystem i stand til å lykkes selv!

Spørsmål 3: Det er ikke rart at dere lykkes med så mange ressurser som der får. MultifunC er et svært kostbart tiltak.

Svar:  Miljøteamet i MultifunC er ikke bedre bemannet enn i andre institusjoner. Det er riktig at døgnkostnader i MultifunC er høyere enn i noen andre institusjoner (men ikke alle). Dette skyldes at MultifunC tilbyr utredning med psykologkompetanse, støtte til skoler gjennom eget Pedagogisk team, og familiearbeid/ettervern av et eget Familieteam med spesialkompetanse på familiearbeid, altså flere tilleggstjenester til institusjonstilbud. Tilsammen gir dette relativt høye døgnkostnader sammenlignet med institusjoner som ikke tilbyr slike tjenester.

Samtidig har MultifunC en relativt kort oppholdstid i institusjon (gjennomsnittlig ca 6 1/2 måned). Dette er kortere enn hva som er vanlig for denne målgruppen. Dersom vi i stedet for å regne ut fra døgnkostnader vurderer behandlingskostnader pr. ungdom, er MultiunC et ganske billig tiltak. Det kan være billigere å ha en ungdom i et dyrt tiltak i kort tid, enn i et billig tiltak i lang tid. Ved enkelte av institusjonene er det gjort beregninger og sammenligninger av totale kostnader pr. ungdom som viser at et behandlingsopphold i en MultifunC-institusjon er langt billigere enn i andre institusjoner for samme målgruppe.

I tilleggg kommer de besparelsene som berører effektivitet. For hver ungdom vi lykkes med, sparer vi samfunnet for store beløp sammenlignet med dersom de skulle fortsatt sin negative utvikling!

Spørsmål fire: Dere er ekslusive i hvilke ugdommer som dere tar inn. Blant annet krever dere at det er en familie som fungererer godt:

Svar: Dette er bare delvis riktig. Forskning støtter sterkt at et institusjonsopphold alene ikke er tilstrekkelig for denne målgruppen. Det er like viktig med en tett oppfølging etter institusjonsoppholdet. Med tett oppfølging menes voksne som har oversikt over ungdommen hele døgnet. Noen som har oversikt over hva ungdommen gjør på dag- og kveldstid, og som følger med at han/hun er hjemme om natten. Det er ikke tilstrekkelig med en miljøterapeut som kommer innom. Derfor stiller vi krav om at det skal være en omsorgsbase. Mange av familiene er slitne eller har egne problemer og trenger hjelp for å fungere godt. Derfor har vi egne familieteam som kan bistå foreldrene. Selv om det forventes at de tar imot foreldrerettet støtte i løpet av ungdommens institusjonsopphold, får de en “pause” mens ungdommene er i institusjon. Etter avsluttet institusjonsopphold mottar de støtte og veiledning fra familieteamet. Men det trenger ikke å være egen familie. Det kan også være slekt, fosterhjem, ungdomsfamilie, eller noe annet. Kravet er at det skal være noen som kan ha ansvar for ungdommen hele døgnet, og at det ikke er en institusjon som medfører kontakt med andre ungdommer med problematferd. Ut over det kan det nesten være hva som helst.

Spørsmål fem: Det hevdes at det er lavt belegg i de norske MultifunC-institusjonene?

Svar: I institusjonsdelen i Norge ligger MultifunC-institusjonene relativt stabilt på belegg mellom 75-90% på årsbasis til tross for at alle institusjonene i periodevis har 100% belegg. Beleggsprosent i oppfølgingsdel (hjemmebasert oppfølging etter avsluttet institusjonsopphold) er langt lavere.

Følgende forhold påvirker beleggsprosent i MultifunC-institusjonene:

  • Relativt kort oppholdstid i institusjon påvirker muligheter for høy beleggsprosent. Gjennomsnittlig oppholdstid i MultifunC-institusjoner har siden oppstart vært ca. 6 ½ måneder. I MultifunC flyttes ungdommene ut fra institusjon så snart ungdommene og familiene er i stand til å nyttiggjøre seg oppfølging i hjemmemiljøet. Dette medfører både at MultifunC-institusjonene hele tiden har med ressurskrevende ungdommer å gjøre, og at det kontinuerlig er et logistikkproblem å ha nye ungdommer klar til inntak når en ungdom flytter ut. Ved lengre oppholdstid i institusjonsdel ville beleggsprosenten økes, men dette vurderes ikke til å være samfunnsøkonomisk eller faglig forsvarlig.

 

  • Ventetid i Fylkesnemnda påvirker beleggsprosent. Ca. 50% av ungdommene i MultifunC plasseres på grunnlag av vedtak i Fylkesnemnda. For disse ungdommene gjelder at plasser er belagt fra tilbud om plass til vedtak foreligger, uten at dette registreres i beleggsprosent. Beregninger som er gjort viser at dersom slike belagte plasser inkluderes ligger MultifunC-institusjonene på omkring 90% belegg.

 

  • Behandlingsavbrudd i institusjonsdel påvirker beleggsprosent. I alle institusjoner for ungdommer med atferdsvansker forekommer det behandlingsavbrudd. Det er ikke uvanlig med avbrudd på mellom 30-50%. MultifunC har så langt hatt avbrudd i institusjonsoppholdet på mellom 20-30%. For hvert avbrudd innebærer dette imidlertid at det tar noe tid før plassen fylles opp på nytt.

 

  • Særlige utfordringer hos enkeltungdommer påvirker muligheter for kontinuerlig høyt belegg. Selv om alle ungdommer i MultifunC har alvorlige atferdsvansker kan enkeltungdommer vise så alvorlig atferd at disse er relativt mye mer ressurskrevende enn andre. Enkeltungdommer kan være like ressurskrevende som flere andre ungdommer både gjennom sin atferd og farlighetsgrad. Dette kan medføre at den totale belastningen på personalet i perioder er så stor at det ikke vurderes som forsvarlig å ha fullt belegg. Det er derfor uhensiktsmessig kun å forholde seg til antall ungdommer.

 

  • Spesielt om belegg i oppfølgingsdel: Gjennomsnittlig oppholdstid i institusjon er ca. 6 ½ måned mens gjennomsnittlig oppholdstid i oppfølging er ca. 4 måneder. Dette innebærer at det aldri vil være mulig å komme høyere enn 62 % belegg i oppfølgingsdel selv om man skulle ha 100% belegg i institusjonsdel kontinuerlig. Fullt belegg i oppfølgingsdel er derfor 62% belegg.

 

 

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]