Modell

 

”MultifunC” er forkortelsen for ”Multifunksjonell Behandling i Institusjon og Nærmiljø”, et behandlingstilbud for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Tilbudet finnes foreløpig i Norge, Sverige og i Danmark.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom norske og svenske myndigheter, startet med en omfattende gjennomgang av nordisk og internasjonal forskning omkring effekter av institusjoner for ungdom med atferdsvansker, publisert i bokform i 2003. Konklusjonene fra forskningsgjennomgangen ble deretter brukt som grunnlag for utvikling av en ny behandlingsmodell. Praktisk utforming av modellen ble gjort i samarbeid med norske og svenske praktikere og forskere. I Norge er modellen etablert i 5 institusjoner fordelt på hver av barnevernregionene. I Sverige er det etablert 2 institusjoner. I Danmark er det også etabert to institusjoner. De fire første institusjonene (to i Norge og to i Sverige) startet i slutten av 2005, mens de siste norske startet opp rundt årsskiftet 2006-2007. Den første institusjonen i Danmark ble etabert i 2011 og den andre i 2012. Etterhvert som undersøkelser bekrefter at praksis ved institusjonene er i samsvar med intensjonene i behandlingsmodellen, vil evaluering av modellens evne til forandring av atferdsvansker settes i gang. I Norge og i Sverige er evalueringsstudiene allerede godt i gang (se egen link om evaluering).

Forskningsgjennomgangen peker på sentrale trekk ved god behandling av atferdsvansker hos ungdom. Blant disse er multisystemisk fokus, integrert ettervern etter institusjonsoppholdet, og bruk av metoder som har støtte i forskning. MultifunC består derfor av et relativt kortvarig institusjonsopphold (ca. 6 måneder) etterfulgt av oppfølging i hjemmemiljøet i 4-5 måneder. Fokus i behandlingen er både trening i sosiale ferdigheter og sinnekontroll, forandring av atferd og holdninger, bedret fungering i skole- eller arbeidssituasjon, forandring av miljøtilhørighet, og bedret foreldrefungering.

Hver institusjon har plass til 8 ungdommer inne på institusjonene og tilsvarende antall i oppfølging. Institusjonene er utformet slik at ungdommene bor i avdelinger med plass til fire ungdommer i hver avdeling. Det finnes særskilte familieleiligheter hvor foreldre kan komme på besøk, og hvor de kan motta trening i foreldreferdigheter overfor sin sønn eller datter med støtte fra personalet.

Institusjonene er organisert med fire ulike fagteam med ulike oppgaver og kvalifikasjoner. Utredningsteamet består av psykologer og har som oppgave å kartlegge ungdommenes behandlingsbehov og utvikle individuelle behandingsplaner. Miljøteamet gjennomfører det daglige behandlingsarbeidet overfor hver ungdom. Det skal foreligge ukentlige individuelle behandlingsmål og evalueringer for hver ungdom. Ved etablering av slike kortsiktige behandlingsmål benyttes samme analyseprosess som Multisystemisk Terapi (MST). Pedagogisk team skal planlegge skolefungering og støtte skolen i arbeidet omkring ungdommene. Selv om det finnes muligheter for undervisning i institusjonenes lokaler, etterstrebes skolegang i ordinær skolesituasjon. Familieteamet gir støtte til foreldrene og opplæring i foreldrefungering i løpet av den tiden ungdommene befinner seg på institusjon, og er ansvarlige for oppfølging etter ungdommenes hjemflytting.

Alle metoder og prinsipper som benyttes er godt dokumenterte og utprøvde både internasjonalt og i Norden, inkludert i Norge. MultifunC bruker for eksempel Aggression Replacement Training (ART) som treningsprogram for sosiale ferdigheter. Dette programmet har støtte i norsk og internasjonal forskning og er benyttet i en del år i institusjoner i Norge og i Sverige. Motiverende Intervju (MI) eller Endringsfokusert Rådgivning benyttes som metode for å motivere ungdommene. Denne tilnærmingen er anerkjent og benyttet i mange år både internasjonalt og i Norden inkludert i Norge, særlig innenfor rusomsorgen. MultifunC utfører familiearbeid med utgangspunkt i prinsipper fra PMTO og MST som også er benyttet i Norge i mange år, og som er evaluert både internasjonalt og i Norge. På skoleområdet benyttes tilnærming fra Nordahl-utvalgets konklusjoner omkring tilrettelegging av skoletilbud for ungdommer med atferdsvansker.

Samtlige metoder er dermed godt utprøvd og evaluert enkeltvis, og har vist seg å bidra til positiv utvikling hos ungdommene. I MultifunC settes disse metodene sammen som en helhet. På denne måten oppnås at det brukes godt dokumenterte metoder på de ulike områdene som er viktige for forandring av atferdsvansker. I tillegg sikrer behandlingsmodellen at ungdommene og deres familier gis oppfølging etter utflytting fra institusjonen. Et institusjonsopphold alene synes å ha liten mulighet for å lykkes og ungdommen har små muligheter for integrering i normalsamfunnet. Uten oppfølging faller ungdommene lett tilbake til gamle atferdsmønstre og miljøer. Denne konklusjonen støttes både av internasjonal, nordisk og norsk forskning.

Forskningsgjennomgangen peker også på hvilke ungdommer som kan påregnes å nyttiggjøre seg et slikt tiltak. Målgruppen for MultifunC er derfor ungdommer som har stor sannsynlighet for å videreutvikle eller opprettholde atferdsvansker dersom de ikke mottar tilstrekkelig hjelp. Høy sannsynlighet eller risiko påregnes dersom ungdommene viser alvorlige atferdsvansker, har tilhørighet i miljøer med avvikende holdning og atferd, fungerer dårlig i skole- eller arbeidssituasjon, og hvor foreldrene i liten grad er i stand til å kontrollere ungdommene. Vurderingen foretas ved hjelp av standardiserte kartleggingsinstrumenter. Ungdommer uten slike kjennetegn, men som likevel i en periode har vist atferdsvansker, er i risiko for videreutvikling av sin problematferd dersom de plasseres sammen med denne gruppen ungdommer. Slike ungdommer bør derfor tilbys hjelp i andre former. I tillegg til risikovurdering bør ungdommer som mottar plass i MultifunC ha forsøkt mindre inngripende tiltak som MST uten vellykket resultat. Slike tiltak synes å ha bedre effekter for de ungdommer og familier som er i stand til å nyttiggjøre seg disse. Det vil dessuten alltid være risikofylt å benytte institusjonsplassering som tiltak, fordi slike tiltak alltid vil medføre risiko for negativ påvirkning fra andre ungdommer i institusjonen. Hjemmebaserte tiltak som ikke medfører kontakt med andre ungdommer med problematferd bør derfor prioriteres der dette er mulig.

MultifunC er et forskningsbasert tiltak som kan supplementere andre eksisterende forskingsbaserte tiltak, ikke erstatte disse eller konkurrere med disse. I motsetning til slike programmer som er utviklet internasjonalt, er MultifunC utviklet i Norge/Sverige, men basert på konklusjoner fra omfattende forskning. Tilsvarende institusjonsprogrammer internasjonalt er ikke kjent. 

MultifunC er et såkalt manualbasert behandlingsprogram og dette medfører praktiske utfordringer for personalet. Utfordringer berører både tilpassning til manualene og forandring av tidligere etablerte arbeidsmønstre. Blant sentrale utfordringer finnes også balansering mellom tydelig kontroll av negativ atferd samtidig som ungdommene skal involveres i eget behandlingsarbeid. Atferd forandres ikke varig over tid og opprettholdes ikke når kontrollen slippes dersom det ikke har skjedd forandringer med ungdommenes holdninger og miljø. Målsettingen er å tilby ungdommene og familiene best mulig hjelp til fungering i normal samfunnssituasjon.

 

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]