Metoder

Metoder som benyttes i MultifunC

MultifunC er rettet mot forandring av atferd, holdninger og ferdigheter hos ungdommene. MultifunC er også rettet mot bedre skolefungering og mot forandring av uhensiktsmessig foreldrefungering. For å oppnå forandring hos ungdommene  som varer etter avsluttet institusjonsopphold, er det nødvendig med omfattende støtte til foreldre. Siden behandlingsarbeidet er rettet mot ulike områder, er det behov for ulike metodiske tilnærminger. Noen metoder synes å være nyttige for forandring av atferd og holdninger, mens andre kan være bedre egnet i foreldrearbeid.

Systematikk:

For hver ungdom utarbeides mål basert på kartlegging og analyser. Målene tar utgangspunkt i de risikofaktorer som er kartlagt med Youth Level of Service (YLS/CMI). Det utarbeides både langsiktige mål innen hvert risiko-område og kortsiktige mål. For hver uke i løpet av behandlingen utarbeides det konkrete målsettinger som evalueres sammen med ungdommene. Dersom mål ikke er oppnådd, foretas nye analyser omkring hindringer for måloppnåelse, og neste ukes tiltak rettes mot forandring av hindringene. I analysearbeidet benyttes funksjonell atferdsanalyse og multisystemisk analyse (fra MST).

Metoder i forandringsarbeidet med ungdommene:

For motivering til forandring benyttes prinsipper fra Motiverende Intervju eller Endringsfokusert rådgivning i kombinasjon med belønningssystemer som forsterker ønsket atferd. Prinsipper i Motiverende intervju er tilrettelagt for å invovere ungdommene i refleksjoner omkring behov for forandring av atferd. Forsterkningssystemer bidrar til motivasjon gjennom at ungdommene oppnår ønsket gode, aktiviteter eller privilegier når de utfører den positive atferden. I MultifunC er forsterkningssystemet inndelt i fem ulike nivåer hvor avstand mellom atferd og forsterkning gradvis utvides i tid. I begynnelsen benyttes klippekort og daglig innveksling av poeng som igjen kan innveksles i belønninger. Etter hvert går man over til ukentlige innvekslinger og deretter til kontrakter/avtaler mellom ungdom og personalet. Ungdommene kan ikke tape poeng og de kan heller ikke rykke ned i nivåer. Tap av poeng eller nedrykk i nivåer som resultat av negativ atferd virker lite motiverende på ungdommer med atferdsproblemer. Progresjon i nivåer synliggjør både ungdommenes utvikling og tidsperspektiv på institusjonsoppholdet. Systemet er utformet slik at det kan overtas av foreldrene når ungdommene flytter hjem.

Motiveringssystemer er ikke tilstrekkelig for å forandre atferd dersom ungdommene ikke mestrer ny atferd. I MutifunC benyttes Aggression Replacement Training (ART) for å lære ungdommene nye sosiale ferdigheter som alternativ til gammel atferd, trene ungdommene i sinnekontroll, og reflektere omkring moralske vurderinger. ART utføres i grupper tre ganger ukentlig, og inkluderer både samtaler og refleksjoner, rollespill, og “hjemmelekser” mellom sesjonene.

I behandlingsarbeidet med ungdommene vektlegges at det skal være en balanse mellom voksenkontroll på viktige områder, samtidig som ungdommene skal involveres i alt som har med dem selv å gjøre, og gis medbestemmelse overalt hvor dette er mulig og forsvarlig.

Metoder i familiearbeid:

Foreldre eller andre i foreldrenes sted involveres gjennom hele behandlingsforløpet, og gis støtte både når ungdommen er hjemme i løpet av institusjonsoppholdet, og etter utflytting fra institusjonen. I familiearbeidet benyttes prinsipper fra Parantal Management Training (PMTO) og Multisystemisk Terapi (MST). Komponenter fra PMTO benyttes for å trene foreldrene i kommunikasjon og grensesetting med deres sønn/datter, mens prinsipper fra MST i større grad benyttes overfor omgivelsesmessige faktorer slik som fritid, kontakt med andre jevnaldrende, og skole- eller arbeidssituasjon. Familiearbeidet skal alltid ta utgangspunkt i foreldrenes uttrykte ønske og behov, og i de kartlegginger og analyser som gjøres.

 

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]