Målgruppe

MultifunC er rettet mot ungdom med alvorlige atferdsvansker og høy risiko for fortsatt problemutvikling.

Alvorlige atferdsvansker

Med alvorlige atferdsvansker menes vold, rus, kriminalitet eller på annen måte.

Høy risiko for fortsatt problemutvikling

Med høy risiko for fortsatt problematferd menes at det vurderes til å være høy sannsynlighet for at ungdommen vil fortsette med atferdsproblemene dersom han/hun ikke tilbys god hjelp. Sannsynligheten påvirkes av antall risikofaktorer ved ungdommen og ved omgivelsene. Ved økende antall risikofaktorer øker sannsynligheten for framtidige atferdsproblemer. En eller to risikofaktorer er “normalt” og medfører ikke høy sannsynlighet. Men dersom summen av risikofaktorer er høyt, er også sannsynligheten høy for at ungdommen utsettes for så mange faktorer at framtidige atferdsproblemer er sannsynlige. Det er altså ikke alvorlighetsgraden ved atferden her og nå som indikerer risiko- eller sannsynlighetsnivå, men det totale antall faktorer som påvirker i negativ retning. Dette innebærer også at det er mulig å vise alvorlige atferdsvansker her og nå samtidig som det er lav risiko eller sannsynlighet for framtidige atferdsproblemer. Ungdommer i en slik situasjon synes imidlertid å ha helt andre årsaksforklaringer og også helt andre behandlingsbehov enn ungdommer med høy risiko.

Ungdommer med høy risiko kjennetegnes av mange risikofaktorer. Ungdommer med mange risikofaktorer har en høyere sannsynlighet for framtidige atferdsvansker enn ungdom med få risikofaktorer, selv om disse også i en periode kan vise alvorlige atferdsvansker. Risikofaktorer er faktorer  som, dersom de er tilstede, øker sannsynlighet for atferdsvansker i framtiden.

Risikofaktorer er både kjennetegn ved ungdommen og ved omgivelsene ungdommen lever i. Individuelle risikofaktorer er holdninger som støtter og rettferdiggjør rus, vold og kriminalitet, svake sosiale ferdigheter, svak sinnekontroll o.l. Risikofaktorer ved omgivelsene er svak deltagelse i skole eller arbeid, tilhørighet i avvikende miljøer i kombinasjon med svak eller manglende tilhørighet i prososiale miljøer og aktiviteter, og familiefungering.

Risikonivå vurderes ved hjelp av Youth Level of Service /Case Management Inventory (YLS/CMI). Instrumentet kartlegger kjente faktorer som påvirker atferdsvansker innen risiko-områder. Risikoområdene inkluderer både atferdshistorie, holdninger og ferdigheter, men også skolefungering, familiefungering og fritid/venner. Instrumentet gir en skåring fra 0 til 42. For å inkluderes i målgruppen for MultifunC må ungdommene skåre omkring 22-23. Dette betyr at ungdommer som får plass i MultifunC har et komplekst problembilde og har problemer innenfor flere områder. Kartleggingen danner beslutningsgrunnlag for målgruppevurdering og for utvikling av behandlingsplan. Målgruppevurdering foretas før inntak, mens det videre kartleggingsarbeid og utvikling av behandlingsplaner foretas etter plassering i institusjon.

Omsorgsbase etter avsluttet institusjonsopphold

Forskning som eksisterer i dag for denne målgruppen peker ganske entydig på at institusjonsopphold alene sjelden er tilstrekkelig for å lykkes med varig atferdsforandring. Ungdommene har behov for tett oppfølging også etter avsluttet institusjonsopphold. Tilstrekkelig tett oppfølging nødvendiggjør at det finnes en “omsorgsbase” for ungdommen etter avsluttet institusjonsopphold. Denne omsorgsbasen kan i prinsippet være hva som helst, fra biologisk familie, til slektsfamilie, fosterhjem, ungdomsfamilie, osv. Et viktig poeng er at omsorgsbasen ikke medfører daglig kontakt med andre ungdommer med problematferd. Ut over dette kan fleksible løsninger ofte finnes.

Uansett valg av oppfølgingstiltak er biologisk familie viktig. Forskning støtter at de fleste ungdommer uansett vil vende hjem etter avsluttet barneverntiltak eller opprettholde kontakt med biologisk familie. Alle forbedringer i foreldrefungering vil derfor hjelpe ungdommen

.

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]