Kvalitetssikring

Implementeringsforskning og forskning på effekter av forskningsbaserte tiltak støtter sterkt at det ikke er tilstrekkelig å etablere gode tiltak dersom det ikke sikres at praksis er i samsvar med teori, dvs. at praksis i behandlingen utføres slik som det er tenkt.

I MultifunC medfører dette eksempelvis at det er nødvendig å kvalitetssikre at tilbudet rettes mot riktig målgruppe, at ungdommene mottar trening i sosiale ferdigheter ved hjelp av ART, involveres i eget forandringsarbeid, og at familiene mottar støtte basert på prinsipper fra PMTO og MST. Det må videre sikres at mål utarbeides ut fra behandlingsplan, og at intervensjoner er basert på analyser i tillegg til en rekke andre faktorer

I MultifunC finnes det følgende manualer eller retningslinjer som beskriver hvordan praksis skal være. Disse er:

- MultifunC

- Teoretisk Grunnlag

- Utredning i MultifunC

- Miljøarbeid i MultifunC

- Forsterkningssystemer i MultifunC

- Pedagogisk arbeid i MultifunC

- Familie- og oppfølgingsarbeid i MultifunC

- Organisasjonsmanual for MultifunC

- Kvalitetssikring i MultifunC

Både i Norge, Sverige og Danmark er det etablert særskilte kvalitetssikringsteam som har som oppgave å bidra til at praksis i størst mulig grad er i samsvar med manualene. Kvalitetssikringsteamene har både en korrigerende eller kontrollerende rolle, og en bistands/opplæringsrolle. Teamene gjennomfører jevnlige konsultasjoner med institusjonene. I tillegg gjennomfører teamene boosters (påfyllingskurs) og grunnopplæring for nytilsatte. Teamene arbeider også med utviklingsarbeid innen enkeltområder i modellen.

Kvalitetssikringsteamene er å regne som det “femte teamet” i MultifunC, og er en like sentral del av behandlingsmodellen som de fire lokale teamene ved hver institusjon.

Kvalitetssikringsteamene i Norge, Sverige og Danmark samarbeider for å unngå at MultifunC utvikles forskjellig i de ulike landene.

Organisasjonsmanualen beskriver krav til organisering og bemanning i institusjonene.

MultifunC er et varemerkebeskyttet navn, og ingen institusjoner har lov til å benytte “MultifunC” som betegnelse eller til å bruke manualene uten å være godkjent og å være tilknyttet et Kvalitetssikringsteam.

 

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]