Faser

Behandlingsforøpet i MultifunC består av følgende faser:

Utredningsfasen:

Dette er den første fasen i institusjonsoppholdet. I denne fasen fokuseres på å gjøre ungdommen kjent med rutiner og med MutifunC. I tillegg er det fokus på kartlegging og utvikling av behandlingsplaner. Kartleggingen fokuserer både på utdyping av risikofaktorer og på responsivitetsfaktorer. Responsivitetsfaktorer er faktorer som ikke er direkte relatert til atferdsproblemene, men som likevel kan ha betydning for tilrettelegging av behandlingen. Slike faktorer kan være evnenivå, angst, ADHD og en mengde faktorer som gir informasjon om individuell tilpassning av behandlingen.

Det gjennomføres også to fellesmøter med ungdom, familie og innsøkende innstans i denne fasen. Formål er å komme fram til enighet om felles forståelse av mål med behandlingen.

Denne fasen avsluttes så snart behandlingsplanen er ferdig. Behandlingsplanen skal målrettes mot aktuelle risikofaktorer som er gjeldende for den enkelte ungdom og inkludere mål for atferd, ferdigheter, holdninger, skole- eller arbeidsfungering, venner/fritid og familiefungering.

Behandlingsfasen:

Denne fasen begynner så snart behandlingsplanen er ferdig. Nå starter målrettet forandringsarbeid mot de ulike målene. For hver ungdom utvikles det ukemål for atferd, ferdigheter og holdninger med utgangspunkt i kartlegging og behandingsplan. Måloppnåelse evalueres ukentlig sammen med ungdommen. Ved mangende måloppnåelse gjøres analyser omkring hva som var hindring for å nå mål. Deretter planlegges tiltak rettet mot hindringene.

I denne fasen gjennomføres sosial ferdighetstrening med ART. Det er også målrettet arbeid mot bedret skolefungering, kontakt med prososiale jevnadrende og fritidsaktiviteter, holdninger og atferd. Ungdommen involveres hele tiden i eget forandringsarbeid.

Ungdommens familie involveres også gjennom hele behandlingsforløpet. Involvering gjelder både hvilke konkrete mål som settes og hvordan målene kan nås. Familiearbeidet pågår både i den tiden ungdommen befinner seg i institusjon og i oppfølgingsfasen etter at ungdommen er utflyttet fra institusjonen.

Overføringsfasen:

Ungdommene er på treningsturer hjem gjennom hele institusjonsoppholdet, men både varighet og omfang av treningsturer hjem økes i overføringsfasen. Dette gir økt mulighet for å oppdage utfordringer før ungdommen flytter hjem. I denne fasen konkretiseres også hvilke mål som må være oppnådd før endelig hjemflytting.

Oppfølgingsfasen:

Denne fasen starter når ungdommen utskrives fra institusjonen. Den videre oppfølgingen foregår ved at Familieteamet fortsatt arbeider sammenmed foreldre gjennom støtte og veiledning. Fremdeles er fokus på å få ungdommen til å lykkes i skole eller arbeidssituasjon, hjemme og på fritiden uten å vise rus, vold eller kriminell atferd.

Før avslutning av behandlingen gjennomføres en ny kartlegging av risikofaktorer. Dersom det fremdeles gjenstår utfordringer på enkelte risiko-områder, foretas en vurdering av om oppfølgingen skal forlenges eller om det videre arbeidet kan utføres av andre hjelpeinstanser.

 

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]