Evaluering

MultifunC evalueres i alle tre land.

I Norge evalueres modellen av Universitetet i Tromsø.

Ved å følge linken under finner du informasjon om studien:

Universitetet i Tromsø-studie  Oppdatert januar 2013

I Sverige evalueres MultifunC av Socialstyrelsen

I påvente av effektstudien har MultifunC undersøkt hvordan det går med ungdommene etter opphold i institusjonene. I Norge fant vi i 2008 at mellom 70 og 80% av ungdommene fungerte uten rus og kriminalitet, bodde hjemme eller i egen bolig, var i aktivt skole- eller arbeidstilbud, og det ble rapportert tydelige forbedringer i atferd og funksjon. Lignende tall ble funnet i Sverige.

I 2011 ble det sammenfattet problembelastningsskår ved innskriving og ved avslutning av oppfølgingsperioden for samtlige ungdommer som hadde vært plassert i fire av de fem norske institusjonene siden oppstart i 2005. Gjennomsnittlig problembelastning var mer enn halvert, og ca. 60 % av ungdommene viste så lav problembelastning at de ikke ble vurdert til å ha behov for særskilte tiltak. Problembelastning ble vurdert ved hjelp av Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). Inntakskriterier målt med dette instrumentet er en skår på ca. 22-23 av 42 mulige. Gjennomsnittskår for ungdommer i MultifunC-Norge ved inntak har vært 26 og gjennomsnittskår ved avslutning av oppfølgingsperioden har vært 10.

Samme undersøkelse ble samtidig gjort i Sverige med lignende resultater. Her ble det funnet noe bedre resultater for gutter enn for jenter. I Sverige har den ene institusjonen bare gutter og den andre bare jenter. Det kan derfor ikke konkluderes noe generelt ut fra dette.

 

Implementeringsstudier:

Implementeringsstudie i Norge

Implementeringsstudie i Sverige

I Sverige er 40 ungdommer fra MultifunC og 40 ungdommer fra kontrollinstitusjoner inkludert i effektstudien pr. august 2012. Dette innebærer at alle ungdommer som skal inkluderes i det svenske effektstudiet er inkludert. Så nå er det bare å vente på den første ett-års evalueringen.

I Norge er det planlagt 75 ungdommer fra MultifunC og like mange i kontrollgruppen fra andre institusjoner. Pr. januar 2013 var over 100 ungdommer inkludert.

Status pr. februar 2012 i Norge:

Ca. 220 ungdommer har mottatt MultifunC

Ca. 22 % har avbrutt institusjonsoppholdet

Ca. 10 % har avbrutt i løpet av oppfølgingsdelen

Ca. 68 % av de som har vært tatt inn i MultifunC har fullført hele behandlingsforløpet, inkludert oppfølgingsperioden

Gjennomsnittlig oppholdstid i institusjon har vært 6 1/2 måned

Gjennomsnittlig behandlingstid inkludert oppfølgingsperioden har vært ca. 11 måneder.

 

 

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]